نتیجه تصویری برای خراب حالم


ﻫﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﻢ !

ﺑﺨﻮﺩ ﻻﻑ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﺰﻧﻢ و ﺑﺮﺍ ﺩﺮﺍﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺧﻼﻗﻢ

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﺳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑ ﺍﺧﻼﻕ !

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎ ﻪ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍهی های ﻣﺎ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻢ !

عشق ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ

ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻪ ﺎﺭ ﺩﺍﺭﻢ !

ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻼﻥ ﺭﻭﺡ ﻫﻤﺪﺮﻢ ﻭﻗﺘ ﺑ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺬﺭﻢ …

منبع اصلی مطلب : جملات ناب و سنگین
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : خـــــرابــی